HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
20 มิถุนายน 2018, 14:17:30 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: สนใจ ลงโฆษณา ติดแบนเนอร์ Banner ปักหมุด ขอเช่าพื้นที่บอร์ดเพื่อโฆษณา textlink ฯลฯ ค้นหาเจอบน Google คลิ้กเลยครับ
Google
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
www.two-meter.com http://thaiebayshop.com www.tenmetershop.com
www.siamradio-it.com www.richwave.net www.amornhamradio.com
http://www.hamsiam.com advertise @ hamsiam.com scmshop
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE


หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ตารางการอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี พ.ศ.2560  (อ่าน 2969 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS4YQG
member..
Hero Member
*
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 5781


เว็บไซต์
« เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 20:51:06 »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเขารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๐
---------------------------
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในการประชุม
คร้ังที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๕ สมาคม
จัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๑๐ สมาคม
จัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สํานักงาน กสทช. จึงขอประกาศ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๐ ดังนี้


คลิกดาวนโหลดไฟล์ PDF >> http://bit.ly/2cqBE0t
 


๑.การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

       ๑.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย  
       ๑.๒ การรับสมัคร
       ๑.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๖ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนด แนบท้ายประกาศนี้
       ๑.๒.๒ จำนวนการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๗๕๐ คน
       ๑.๓.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
       ๑.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
       ๑.๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
       ๑.๓.๓ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
       ๑.๓.๔ กรณีู้ผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.๐๕ หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ / หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
       ๑.๓.๕ สำเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์ จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ)

       ๑.๔. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

       ๑.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการสอบ ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาท ประกอบด้วย
       ๑ ค่าดำเนินการสอบ ๑๕๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่จัดสอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดำเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ
       ๒ ค่าธรรมเนียมการสอบ คนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มือแนะนำการสอบ ๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐ บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
        ๑.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัครหรือให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค

        ๑.๕. หลักสูตรและวิธีการสอบ
         ๑.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
        ๑.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
        ๑.๕.๓ กำหนดให้ช่วงเวลาการสอบไม่เกิน ๕ คาบ ผู้เข้าสอบไม่เกิน ๑๕๐ คนต่อคาบ

        ๑.๖.เกณฑ์การรับรองผล
              ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

        ๒. การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
        ๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
        ๒.๒ การรับสมัคร
        ๒.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๑๒ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฎในตารางกำหนด แนบท้ายประกาศนี้
        ๒.๒.๒ จำนวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ คน
        ๒.๓ เอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร
        ๒.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
        ๒.๓.๒ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ
        ๒.๓.๓ กรณีู้ผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน ป.๐๕ หนังสือรับรองของสถานศึกษา บัตรประจำตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ / หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)
        ๒.๓.๔ สำเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์ จำนวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ)
        ทั้งนี้ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ จะต้องลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง

        ๒.๔. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

        ๒.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
        (๑) ค่าดำเนินการอบรมและสอบ ๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดำเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการอบรมและสอบ
        (๒) ค่าธรรมเนียมการสอบ คนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น  ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท ชำระให้กับสำนักงาน กสทช.(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
        ๒.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการอบรมและสอบฯ จำหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นำเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจำหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือผู้บริจาค
        ๒.๕  หลักสูตรและวิธีการอบรมและสอบ ฯ
        ๒.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
        ๒.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
        ๒.๖.เกณฑ์การรับรองผล
        ๒.๖.๑ ต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร ๑ วัน
        ๒.๖.๒ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
        ๓. กำหนดวัน เวลา และราชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น
รายละเอียดวัน เวลา รายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตจัดการสอบ การอบรมและสอบ ปรากฎในตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้
        ๔.การประกาศผลสอบ
           สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์  ทาง http://www.nbtc.go.th (หัวข้อบริการข้อมูล) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ - ๖๐ ต่อ ๔๐๔ และ Call Center ๑๒๐๐

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กันยายน 2016, 20:55:49 โดย HS4YQG » บันทึกการเข้า

HS4YQG Mobile number 0833687201
Amateur radio Sky protector group.Frequency 144.9625.mhz PakThongChai Nakhon Ratchasima.
HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
« เมื่อ: 09 กันยายน 2016, 20:51:06 »

พื้นที่โฆษณา ขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://www.spy-thai.com/


GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงสนทนาในรถ หรือระบุตำแหน่งรถ สั่งดับเครื่อง
ติดตามรถได้ทั่วไทยโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน / Tel. 086-9455977
 บันทึกการเข้า
E20ZSY
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2074


คิดดี ทำดี พูดดี (สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้)


เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2016, 16:46:10 »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560 จังหวัดอ่างทอง จาก 4 ก.พ. 60 เป็น  25 กุมภาพันธ์ 2560
บันทึกการเข้า

อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู 145.6375 รีพีทฯ / 145.150 / 145.225
HS4YQG
member..
Hero Member
*
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 5781


เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2016, 06:44:00 »

ขอบคุณครับ ท่าน E20ZSY ที่อัพเดตข้อมูล
บันทึกการเข้า
HS4YQG
member..
Hero Member
*
ออนไลน์ ออนไลน์

กระทู้: 5781


เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2017, 21:08:20 »

ตารางการอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี พ.ศ.2560
บันทึกการเข้า
HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
   

พื้นที่โฆษณา ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://www.spy-thai.com/


GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงสนทนาในรถ หรือระบุตำแหน่งรถ สั่งดับเครื่อง
ติดตามรถได้ทั่วไทยโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน / Tel. 086-9455977
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  


 
กระโดดไป:  

ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�
ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�


Webmaster Earn Money! By Affiliate Program 100% Pay
www.samuismile.com

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2006-2009, Simple Machines
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!