HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
28 พฤษภาคม 2020, 12:37:52 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: สนใจ ลงโฆษณา ติดแบนเนอร์ Banner ปักหมุด ขอเช่าพื้นที่บอร์ดเพื่อโฆษณา textlink ฯลฯ ค้นหาเจอบน Google คลิ้กเลยครับ
Google
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
www.two-meter.com http://thaiebayshop.com www.tenmetershop.com
www.siamradio-it.com www.richwave.net www.amornhamradio.com
http://www.hamsiam.com advertise @ hamsiam.com scmshop
www.spy-thai.com
HOW TO UPLOAD PICTURE


หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2561  (อ่าน 1355 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS4YQG
member..
Hero Member
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5945


เว็บไซต์
« เมื่อ: 06 กันยายน 2017, 23:26:05 »

ข่าวจาก กสทช.กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2561

#อบรมและสอบ ตารางอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น


กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2561 File PDF >> http://bit.ly/2eGiOSy


ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติ
อนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๑๕ สมาคม จัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๗ สมาคม จัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สํานักงาน กสทช. จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสอบ การ
อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
๑.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร
 ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
 ๑.๒ การรับสมัคร
 ๑.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัคร ได้ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นทั้ง ๑๕ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
 ๑.๒.๒ จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ คน
๑.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๑.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด
๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
 ๑.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงาน
องค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.๔ สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือ
บัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปีและ/หรือผู้ยังไม่มีบัตร
ประจําตัวประชาชน)
๑.๓.๕ สําเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ)
 ทั้งนี้สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 ๑.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบฯ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
 (๑) ค่าดําเนินการอบรมและสอบ ๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้
จัดการอบรมและสอบฯ

-๒-

 (๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มือ
อบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท ชําระให้กับสํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ๑.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการอบรมและสอบฯ จําหน่าย
ใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่ง
ของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค
๑.๕ หลักสูตรและวิธีการอบรมและสอบฯ
 ๑.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
 ๑.๕.๒ สอบภาคทฤษฎีจํานวน ๑๐๐ ข้อข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
 ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาได้จากข้อสอบกลางเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจัดอบรมและสอบ
๑.๖ เกณฑ์การรับรองผล
 ๑.๖.๑ ต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร ๑ วัน
 ๑.๖.๒ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
๒. การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบตัิเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
๒.๒ การรับสมัคร
๒.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ได้ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นทั้ง ๗ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
 ๒.๒.๒ จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๗๕๐ คน
๒.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๒.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด
๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
 ๒.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงาน
องค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓.๔ สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือ
บัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปีและ/หรือผู้ยังไม่มีบัตร
ประจําตัวประชาชน)
๒.๓.๕ สําเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ)
ทั้งนี้สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง

-๓-

๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 ๒.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาท ประกอบด้วย
 (๑) ค่าดําเนินการสอบ ๑๕๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่จัดสอบและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ
 (๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มือ
แนะนําการสอบ ๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐ บาท ชําระให้กับสํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๒.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ จําหน่ายใบสมัคร
ให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการ
จําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค
๒.๕ หลักสูตรและวิธีการสอบ
๒.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้าย
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
๒.๕.๒ สอบภาคทฤษฎีจํานวน ๑๐๐ ข้อข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๒.๕.๓ กําหนดให้ช่วงเวลาการสอบไม่เกิน ๕ คาบ
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาได้จากข้อสอบกลางเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงาน
วิทยสมุ ัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจัดสอบ
๒.๖ เกณฑ์การรับรองผล
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. กําหนดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น
รายละเอียดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบ
การอบรมและสอบฯ ปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้

๔. การประกาศผล
สํานักงาน กสทช. จะประกาศผลเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทาง www.nbtc.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๐๔ หรือ Call Center ๑๒๐๐

 ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 (นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.


บันทึกการเข้า

HS4YQG Mobile number 0833687201
Amateur radio Sky protector group.Frequency 144.9625.mhz PakThongChai Nakhon Ratchasima.
HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
« เมื่อ: 06 กันยายน 2017, 23:26:05 »

พื้นที่โฆษณา ขาย เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ CTEK จาก สวีเดน ดีที่สุด/ถูกที่สุด+ประกัน5ปี
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://www.spy-thai.com/


GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงสนทนาในรถ หรือระบุตำแหน่งรถ สั่งดับเครื่อง
ติดตามรถได้ทั่วไทยโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน / Tel. 086-9455977
 บันทึกการเข้า
E20ZSY
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2489


คิดดี ทำดี พูดดี (สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้)


เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 กันยายน 2017, 07:24:18 »

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๑
---------------------------
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๑๕ สมาคม จัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๗ สมาคม จัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สํานักงาน กสทช.จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
๑.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
๑.๒ การรับสมัคร
๑.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๑๕ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
๑.๒.๒ จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ คน
๑.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๑.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๑.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.๔ สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปีและ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน)
๑.๓.๕ สําเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ) ทั้งนี้สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
๑.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบฯ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าดําเนินการอบรมและสอบ ๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้
จัดการอบรมและสอบฯ
๒-
(๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท ชําระให้กับสํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการอบรมและสอบฯ จําหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค
๑.๕ หลักสูตรและวิธีการอบรมและสอบฯ
๑.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
๑.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาได้จากข้อสอบกลาง เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจัดอบรมและสอบ
๑.๖ เกณฑ์การรับรองผล
๑.๖.๑ ต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร ๑ วัน
๑.๖.๒ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
๒. การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
๒.๒ การรับสมัคร
๒.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๗ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
๒.๒.๒ จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๗๕๐ คน
๒.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๒.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๒.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓.๔ สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตร
ประจําตัวประชาชน)
๒.๓.๕ สําเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ) ทั้งนี้สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
๓-
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
๒.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าดําเนินการสอบ ๑๕๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่จัดสอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ
(๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มือแนะนําการสอบ ๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๕๐ บาท ชําระให้กับ สํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๒.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ จําหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค
๒.๕ หลักสูตรและวิธีการสอบ
๒.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
๒.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๒.๕.๓ กําหนดให้ช่วงเวลาการสอบ ไม่เกิน ๕ คาบ
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาได้จากข้อสอบกลาง เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจัดสอบ
๒.๖ เกณฑ์การรับรองผล
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. กําหนดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น
รายละเอียดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบ การอบรมและสอบฯ ปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
๔. การประกาศผล
สํานักงาน กสทช.จะประกาศผลเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทาง www.nbtc.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๐๔ หรือ Call Center ๑๒๐๐
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.


* สอบ อย่างเดียว * 2561

๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นชัยนาท HS1AN สอบ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๑/ ๑๐ซ.ท่าแจง ๒  ถ.ชัยณรงค์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร. ๐๘ - ๑๙๗๒ - ๘๘๗๑

๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร HS8AC สอบ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๒๖๘ / ๗ ซ.หลังจวนผู้ว่า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จังหวัดชุมพร โทร. ๐๘ - ๑๘๘๐ - ๐๑๐๔ , ๐ - ๗๗๕๐ - ๑๑๙๙

๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT สอบ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๐๐๐ / ๒๖ ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. ๐๘ - ๖๑๗๔ - ๙๖๑๖ , ๐ - ๓๔๔๑ - ๑๒๖๘

๔. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS สอบ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๑ ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๘ - ๑๕๓๗ - ๕๑๑๑ , ๐๘ - ๗๘๑๐ - ๙๑๐๙

๕. สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ ๖ ต.ค.๒๕๖๑ ( ๗๕๐ คน )
ติดต่อ ๖๘ ถ.บางคล้า - แปลงยาว อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๑๔๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๓๕ - ๗๔๖๙

๖. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM สอบ ๗ ต.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๕๘ / ๑๗ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ - ๒๓๘๙ - ๕๕๕๐

๗. สมาคมนักวิทยุสมัคอาสาสมัคร HS1AB สอบ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๕๑ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. โทร. ๐ - ๒๔๐๘ - ๗๙๘๕ , ๐๙ - ๘๘๓๒ - ๒๕๒๒

* อบรมและสอบ * 2561

๑. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกาฬสินธุ์ HS4AG อบรมและสอบ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๘๓ / ๑ ถ.หน้าเรือนจำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร.๐๔ - ๔๕๑๗ - ๑๔๔๐ , ๐๘ - ๘๕๖๒ - ๖๙๕๘

๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุทัยธานี HS6AU  อบรมและสอบ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๒๐ / ๒๙ ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร. ๐๘ - ๑๗๔๐ - ๗๕๓๖

๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร HS8AC อบรมและสอบ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๒๖๘ / ๗ ซ.หลังจวนผู้ว่า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร  ติดต่อ ๐ - ๗๗๕๐ - ๑๑๙๙ , ๐๘ - ๑๘๘๐ - ๐๑๐๔

๔. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบึงกาฬ HS4AC อบรมและสอบ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๗๒ ม. ๒  ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ  ติดต่อ ๐๘ - ๔๗๗๙ - ๙๗๐๐

๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS อบรมและสอบ ๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๑ ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๘ - ๑๕๓๗ - ๕๑๑๑ , ๐๘ - ๗๘๑๐ - ๙๑๐๙

๖. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีษะเกษ HS3AK อบรมและสอบ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๒๑๗  ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ โทร. ๐ - ๔๕๖๒ - ๐๘๐๕ , ๐๘ - ๗๔๔๑ - ๓๘๘๘ , ๐๘ - ๙๔๒๕ - ๘๓๘๓

๗. สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร HS1AB อบรมและสอบ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๕๑ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. โทร. ๐ - ๒๔๐๘ - ๗๙๘๕ , ๐๙ - ๘๘๓๒ - ๒๕๒๒

๘. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา HS9AY อบรมและสอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๔๗ / ๑๖ ม.๖ ซ.พลายแก้ว ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา โทร. ๐๘ - ๘๓๙๕ - ๒๔๓๑

๙. สมาคมวิทยุสมัครเล่นและศูนย์ควบคุมข่ายจังหวัดหนองคาย HS4AN อบรมและสอบ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๙๑๑ / ๑  ม.๑๕  ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย โทร. ๐ - ๔๒๔๒ - ๐๙๙๙ , ๐๘ - ๙๘๔๑ - ๕๐๕๐

๑๐. สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS อบรมและสอบ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๖๘ ถ.บางคล้า - แปลงยาว อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๑๔๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๓๕ - ๗๔๖๙

๑๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN อบรมและสอบ ๙  มิ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๘๑๐ / ๓๒ ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดต่อ ๐ - ๗๕๓๑ - ๒๑๕๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๕๖ - ๒๐๕๓

๑๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครพนม HS4AP อบรมและสอบ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๐๙ / ๔๗ ซ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง  อ.เมือง จังหวัดนครพนม  ติดต่อ  ๐๖ - ๑๙๕๔ - ๙๒๕๔

๑๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส  HS9AN อบรมและสอบ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๗๘ / ๑๘ ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดต่อ ๐๘ - ๐๐๓๕ - ๓๔๔๕

๑๔. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM อบรมและสอบ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๕๘ / ๑๗ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ - ๒๓๘๙ - ๕๕๕๐

๑๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4AS อบรมและสอบ ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๖๖ / ๔ ซ.หนองมันปลา ๑๕ ถ.สกลนคร - กาฬสินธุ์ ต.ธาติเชิงชุม จ.สกลนคร โทร. ๐ - ๔๒๙๗ - ๒๐๙๐ , ๐๘ - ๑๙๗๔ - ๕๘๕๗
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มีนาคม 2018, 06:51:25 โดย E20ZSY » บันทึกการเข้า

อย่าหวนคิดถึงอดีต อย่าฝันถึงอนาคต แต่จงอยู่กับปัจจุบัน การลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู 145.6375 รีพีทฯ / 145.150 / 145.225
E20ZSY
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2489


คิดดี ทำดี พูดดี (สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้)


เว็บไซต์
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2017, 07:21:30 »

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๑
---------------------------
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๑๕ สมาคม จัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๗ สมาคม จัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สํานักงาน กสทช.จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
๑.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
๑.๒ การรับสมัคร
๑.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๑๕ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
๑.๒.๒ จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ คน
๑.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๑.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๑.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.๔ สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปีและ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน)
๑.๓.๕ สําเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ) ทั้งนี้สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
๑.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบฯ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าดําเนินการอบรมและสอบ ๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้
จัดการอบรมและสอบฯ
๒-
(๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท ชําระให้กับสํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการอบรมและสอบฯ จําหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค
๑.๕ หลักสูตรและวิธีการอบรมและสอบฯ
๑.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
๑.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาได้จากข้อสอบกลาง เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจัดอบรมและสอบ
๑.๖ เกณฑ์การรับรองผล
๑.๖.๑ ต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร ๑ วัน
๑.๖.๒ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
๒. การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
๒.๒ การรับสมัคร
๒.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๗ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
๒.๒.๒ จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๗๕๐ คน
๒.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๒.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๒.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓.๔ สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตร
ประจําตัวประชาชน)
๒.๓.๕ สําเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ) ทั้งนี้สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
๓-
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
๒.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าดําเนินการสอบ ๑๕๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่จัดสอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ
(๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มือแนะนําการสอบ ๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๕๐ บาท ชําระให้กับ สํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๒.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ จําหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค
๒.๕ หลักสูตรและวิธีการสอบ
๒.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
๒.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๒.๕.๓ กําหนดให้ช่วงเวลาการสอบ ไม่เกิน ๕ คาบ
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาได้จากข้อสอบกลาง เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจัดสอบ
๒.๖ เกณฑ์การรับรองผล
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. กําหนดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น
รายละเอียดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบ การอบรมและสอบฯ ปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
๔. การประกาศผล
สํานักงาน กสทช.จะประกาศผลเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทาง www.nbtc.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๐๔ หรือ Call Center ๑๒๐๐
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.
- สอบ อย่างเดียว 2561 -

๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นชัยนาท HS1AN สอบ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๑/ ๑๐ซ.ท่าแจง ๒  ถ.ชัยณรงค์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร. ๐๘ - ๑๙๗๒ - ๘๘๗๑

๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร HS8AC สอบ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๒๖๘ / ๗ ซ.หลังจวนผู้ว่า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จังหวัดชุมพร โทร. ๐๘ - ๑๘๘๐ - ๐๑๐๔ , ๐ - ๗๗๕๐ - ๑๑๙๙

๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT สอบ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๐๐๐ / ๒๖ ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. ๐๘ - ๖๑๗๔ - ๙๖๑๖ , ๐ - ๓๔๔๑ - ๑๒๖๘

๔. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS สอบ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๑ ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๘ - ๑๕๓๗ - ๕๑๑๑ , ๐๘ - ๗๘๑๐ - ๙๑๐๙

๕. สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ ๖ ต.ค.๒๕๖๑ ( ๗๕๐ คน )
ติดต่อ ๖๘ ถ.บางคล้า - แปลงยาว อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๑๔๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๓๕ - ๗๔๖๙

๖. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM สอบ ๗ ต.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๕๘ / ๑๗ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ - ๒๓๘๙ - ๕๕๕๐

๗. สมาคมนักวิทยุสมัคอาสาสมัคร HS1AB สอบ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๕๑ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. โทร. ๐ - ๒๔๐๘ - ๗๙๘๕ , ๐๙ - ๘๘๓๒ - ๒๕๒๒

- bอบรมและสอบ 2561 -

๑. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกาฬสินธุ์ HS4AG อบรมและสอบ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๘๓ / ๑ ถ.หน้าเรือนจำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร.๐๔ - ๔๕๑๗ - ๑๔๔๐ , ๐๘ - ๘๕๖๒ - ๖๙๕๘

๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุทัยธานี HS6AU  อบรมและสอบ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๒๐ / ๒๙ ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร. ๐๘ - ๑๗๔๐ - ๗๕๓๖

๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร HS8AC อบรมและสอบ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๒๖๘ / ๗ ซ.หลังจวนผู้ว่า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร  ติดต่อ ๐ - ๗๗๕๐ - ๑๑๙๙ , ๐๘ - ๑๘๘๐ - ๐๑๐๔

๔. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบึงกาฬ HS4AC อบรมและสอบ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๗๒ ม. ๒  ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ  ติดต่อ ๐๘ - ๔๗๗๙ - ๙๗๐๐

๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS อบรมและสอบ ๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๑ ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๘ - ๑๕๓๗ - ๕๑๑๑ , ๐๘ - ๗๘๑๐ - ๙๑๐๙

๖. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีษะเกษ HS3AK อบรมและสอบ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๒๑๗  ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ โทร. ๐ - ๔๕๖๒ - ๐๘๐๕ , ๐๘ - ๗๔๔๑ - ๓๘๘๘ , ๐๘ - ๙๔๒๕ - ๘๓๘๓

๗. สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร HS1AB อบรมและสอบ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๕๑ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. โทร. ๐ - ๒๔๐๘ - ๗๙๘๕ , ๐๙ - ๘๘๓๒ - ๒๕๒๒

๘. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา HS9AY อบรมและสอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๔๗ / ๑๖ ม.๖ ซ.พลายแก้ว ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา โทร. ๐๘ - ๘๓๙๕ - ๒๔๓๑

๙. สมาคมวิทยุสมัครเล่นและศูนย์ควบคุมข่ายจังหวัดหนองคาย HS4AN อบรมและสอบ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๙๑๑ / ๑  ม.๑๕  ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย โทร. ๐ - ๔๒๔๒ - ๐๙๙๙ , ๐๘ - ๙๘๔๑ - ๕๐๕๐

๑๐. สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS อบรมและสอบ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๖๘ ถ.บางคล้า - แปลงยาว อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๑๔๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๓๕ - ๗๔๖๙

๑๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN อบรมและสอบ ๙  มิ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๘๑๐ / ๓๒ ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดต่อ ๐ - ๗๕๓๑ - ๒๑๕๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๕๖ - ๒๐๕๓

๑๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครพนม HS4AP อบรมและสอบ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๐๙ / ๔๗ ซ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง  อ.เมือง จังหวัดนครพนม  ติดต่อ  ๐๖ - ๑๙๕๔ - ๙๒๕๔

๑๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส  HS9AN อบรมและสอบ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๗๘ / ๑๘ ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดต่อ ๐๘ - ๐๐๓๕ - ๓๔๔๕

๑๔. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM อบรมและสอบ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๕๘ / ๑๗ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ - ๒๓๘๙ - ๕๕๕๐

๑๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4AS อบรมและสอบ ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๖๖ / ๔ ซ.หนองมันปลา ๑๕ ถ.สกลนคร - กาฬสินธุ์ ต.ธาติเชิงชุม จ.สกลนคร โทร. ๐ - ๔๒๙๗ - ๒๐๙๐ , ๐๘ - ๑๙๗๔ - ๕๘๕๗
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2017, 16:06:02 โดย E20ZSY » บันทึกการเข้า
HS4YQG
member..
Hero Member
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 5945


เว็บไซต์
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2017, 22:41:08 »

ขอบคุณครับ พี่โรจน์ E20ZSY
บันทึกการเข้า
E20ZSY
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2489


คิดดี ทำดี พูดดี (สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้)


เว็บไซต์
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2017, 16:06:29 »

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๑
---------------------------
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) โดยการมอบหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีมติอนุญาตให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๑๕ สมาคม จัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และสมาคมวิทยุสมัครเล่น จํานวน ๗ สมาคม จัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น สํานักงาน กสทช.จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
๑.๑ คุณสมบัติผู้สมัคร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
๑.๒ การรับสมัคร
๑.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมและสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๑๕ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
๑.๒.๒ จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๓๐๐ คน
๑.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๑.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๑.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๑.๓.๔ สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปีและ/หรือผู้ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน)
๑.๓.๕ สําเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ) ทั้งนี้สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
๑.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสอบฯ ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าดําเนินการอบรมและสอบ ๘๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้
จัดการอบรมและสอบฯ
๒-
(๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐ บาท ชําระให้กับสํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการอบรมและสอบฯ จําหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค
๑.๕ หลักสูตรและวิธีการอบรมและสอบฯ
๑.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
๑.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาได้จากข้อสอบกลาง เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจัดอบรมและสอบ
๑.๖ เกณฑ์การรับรองผล
๑.๖.๑ ต้องเข้ารับฟังการบรรยายตลอดหลักสูตร ๑ วัน
๑.๖.๒ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
๒. การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
๒.๑ คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือเชื้อชาติไทย
๒.๒ การรับสมัคร
๒.๒.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่ สมาคมวิทยุสมัครเล่น ทั้ง ๗ แห่ง ดังรายละเอียดปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
๒.๒.๒ จํานวนการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน แต่ไม่เกิน ๗๕๐ คน
๒.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
๒.๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
๒.๓.๒ สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ
๒.๓.๔ สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา หรือบัตรประจําตัวนักเรียนพร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีผู้สมัครอายุไม่ถึง ๗ ปี และ/หรือผู้ยังไม่มีบัตร
ประจําตัวประชาชน)
๒.๓.๕ สําเนาใบตราตั้งรับรองสมณศักดิ์จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีพระภิกษุ) ทั้งนี้สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง
๓-
๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
๒.๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการสอบฯ ไม่เกินคนละ ๓๐๐ บาท ประกอบด้วย
(๑) ค่าดําเนินการสอบ ๑๕๐ บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่จัดสอบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดําเนินการโดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ
(๒) ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ ๑๐๐ บาท ค่าใบสมัครและเอกสารคู่มือแนะนําการสอบ ๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๕๐ บาท ชําระให้กับ สํานักงาน กสทช. (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๒.๔.๒ ให้สมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบฯ จําหน่ายใบสมัครให้แก่ผู้สมัครโดยตรงและมิให้นําเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกหรือการบริจาคมาเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการจําหน่ายใบสมัคร หรือให้สิทธิแก่ผู้สมัครรายหนึ่งรายใดมากกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกหรือบริจาค
๒.๕ หลักสูตรและวิธีการสอบ
๒.๕.๑ หลักสูตรและหัวข้อวิชาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ๑ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
๒.๕.๒ สอบภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๒.๕.๓ กําหนดให้ช่วงเวลาการสอบ ไม่เกิน ๕ คาบ
ทั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถศึกษาได้จากข้อสอบกลาง เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น หรือข้อมูลจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการจัดสอบ
๒.๖ เกณฑ์การรับรองผล
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบฯ ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๓. กําหนดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น
รายละเอียดวัน เวลา และรายชื่อสมาคมวิทยุสมัครเล่น ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสอบ การอบรมและสอบฯ ปรากฏในตารางกําหนดการแนบท้ายประกาศนี้
๔. การประกาศผล
สํานักงาน กสทช.จะประกาศผลเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทาง www.nbtc.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๖๗๐ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๐๔ หรือ Call Center ๑๒๐๐
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการ กสทช.
- สอบ อย่างเดียว 2561 -

๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นชัยนาท HS1AN สอบ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๑/ ๑๐ซ.ท่าแจง ๒  ถ.ชัยณรงค์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร. ๐๘ - ๑๙๗๒ - ๘๘๗๑

๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร HS8AC สอบ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๒๖๘ / ๗ ซ.หลังจวนผู้ว่า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จังหวัดชุมพร โทร. ๐๘ - ๑๘๘๐ - ๐๑๐๔ , ๐ - ๗๗๕๐ - ๑๑๙๙

๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT สอบ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๐๐๐ / ๒๖ ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. ๐๘ - ๖๑๗๔ - ๙๖๑๖ , ๐ - ๓๔๔๑ - ๑๒๖๘

๔. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS สอบ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๑ ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๘ - ๑๕๓๗ - ๕๑๑๑ , ๐๘ - ๗๘๑๐ - ๙๑๐๙

๕. สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ ๖ ต.ค.๒๕๖๑ ( ๗๕๐ คน )
ติดต่อ ๖๘ ถ.บางคล้า - แปลงยาว อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๑๔๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๓๕ - ๗๔๖๙

๖. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM สอบ ๗ ต.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๕๘ / ๑๗ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ - ๒๓๘๙ - ๕๕๕๐

๗. สมาคมนักวิทยุสมัคอาสาสมัคร HS1AB สอบ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๕๑ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. โทร. ๐ - ๒๔๐๘ - ๗๙๘๕ , ๐๙ - ๘๘๓๒ - ๒๕๒๒

- bอบรมและสอบ 2561 -

๑. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นกาฬสินธุ์ HS4AG อบรมและสอบ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๘๓ / ๑ ถ.หน้าเรือนจำ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  โทร.๐๔ - ๔๕๑๗ - ๑๔๔๐ , ๐๘ - ๘๕๖๒ - ๖๙๕๘

๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุทัยธานี HS6AU  อบรมและสอบ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๒๐ / ๒๙ ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร. ๐๘ - ๑๗๔๐ - ๗๕๓๖

๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร HS8AC อบรมและสอบ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๒๖๘ / ๗ ซ.หลังจวนผู้ว่า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร  ติดต่อ ๐ - ๗๗๕๐ - ๑๑๙๙ , ๐๘ - ๑๘๘๐ - ๐๑๐๔

๔. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดบึงกาฬ HS4AC อบรมและสอบ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๗๒ ม. ๒  ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ  ติดต่อ ๐๘ - ๔๗๗๙ - ๙๗๐๐

๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS อบรมและสอบ ๓ มี.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๑ ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๘ - ๑๕๓๗ - ๕๑๑๑ , ๐๘ - ๗๘๑๐ - ๙๑๐๙

๖. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีษะเกษ HS3AK อบรมและสอบ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๒๑๗  ถ.ราชการรถไฟ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ โทร. ๐ - ๔๕๖๒ - ๐๘๐๕ , ๐๘ - ๗๔๔๑ - ๓๘๘๘ , ๐๘ - ๙๔๒๕ - ๘๓๘๓

๗. สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร HS1AB อบรมและสอบ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๕๑ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. โทร. ๐ - ๒๔๐๘ - ๗๙๘๕ , ๐๙ - ๘๘๓๒ - ๒๕๒๒

๘. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดยะลา HS9AY อบรมและสอบ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๔๗ / ๑๖ ม.๖ ซ.พลายแก้ว ถ.ร่มเกล้า ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา โทร. ๐๘ - ๘๓๙๕ - ๒๔๓๑

๙. สมาคมวิทยุสมัครเล่นและศูนย์ควบคุมข่ายจังหวัดหนองคาย HS4AN อบรมและสอบ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๙๑๑ / ๑  ม.๑๕  ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย โทร. ๐ - ๔๒๔๒ - ๐๙๙๙ , ๐๘ - ๙๘๔๑ - ๕๐๕๐

๑๐. สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS อบรมและสอบ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๖๘ ถ.บางคล้า - แปลงยาว อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๑๔๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๓๕ - ๗๔๖๙

๑๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช HS8AN อบรมและสอบ ๙  มิ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๘๑๐ / ๓๒ ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดต่อ ๐ - ๗๕๓๑ - ๒๑๕๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๕๖ - ๒๐๕๓

๑๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครพนม HS4AP อบรมและสอบ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๐๙ / ๔๗ ซ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง  อ.เมือง จังหวัดนครพนม  ติดต่อ  ๐๖ - ๑๙๕๔ - ๙๒๕๔

๑๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส  HS9AN อบรมและสอบ ๗ ก.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๗๘ / ๑๘ ม.6 ต.มาโมง อ.สุคิริน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดต่อ ๐๘ - ๐๐๓๕ - ๓๔๔๕

๑๔. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM อบรมและสอบ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๕๘ / ๑๗ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ - ๒๓๘๙ - ๕๕๕๐

๑๕. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร HS4AS อบรมและสอบ ๔ ส.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๒๖๖ / ๔ ซ.หนองมันปลา ๑๕ ถ.สกลนคร - กาฬสินธุ์ ต.ธาติเชิงชุม จ.สกลนคร โทร. ๐ - ๔๒๙๗ - ๒๐๙๐ , ๐๘ - ๑๙๗๔ - ๕๘๕๗
บันทึกการเข้า
E20ZSY
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2489


คิดดี ทำดี พูดดี (สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้)


เว็บไซต์
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 มีนาคม 2018, 07:03:11 »

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้ (ฉบับที่ ๒)

อบรมและสอบ 2561 ฉบับที่ ๒

๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน่าน HS5AN อบรมและสอบ ๓ พ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๗๐ ม.๓ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  โทร.๐๙ - ๘๘๒๐ - ๖๐๑๗ , ๐๘ - ๖๑๑๗ - ๙๓๑๓

๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น HS4AK  อบรมและสอบ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๐๒ /๑ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐๙ - ๙๐๙๕ - ๙๕๓๕ , ๐ - ๔๓๒๔ - ๑๔๘๒

๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี HS7AR อบรมและสอบ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๒๘๓ ม.๔ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี  ติดต่อ ๐๖ - ๒๕๑๖ - ๒๕๖๖
บันทึกการเข้า
E20ZSY
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2489


คิดดี ทำดี พูดดี (สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้)


เว็บไซต์
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2018, 06:43:58 »

- สอบ อย่างเดียว 2561 -

๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นชัยนาท HS1AN สอบ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๑/ ๑๐ซ.ท่าแจง ๒  ถ.ชัยณรงค์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร. ๐๘ - ๑๙๗๒ - ๘๘๗๑

๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชุมพร HS8AC สอบ ๑ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๒๖๘ / ๗ ซ.หลังจวนผู้ว่า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จังหวัดชุมพร โทร. ๐๘ - ๑๘๘๐ - ๐๑๐๔ , ๐ - ๗๗๕๐ - ๑๑๙๙

๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT สอบ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๐๐๐ / ๒๖ ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. ๐๘ - ๖๑๗๔ - ๙๖๑๖ , ๐ - ๓๔๔๑ - ๑๒๖๘

๔. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสุราษฎร์ธานี HS8AS สอบ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๖๓ / ๑ ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. ๐๘ - ๑๕๓๗ - ๕๑๑๑ , ๐๘ - ๗๘๑๐ - ๙๑๐๙

๕. สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา HS2AS สอบ ๖ ต.ค.๒๕๖๑ ( ๗๕๐ คน )
ติดต่อ ๖๘ ถ.บางคล้า - แปลงยาว อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อ ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๑๔๕ , ๐ - ๓๘๕๔ - ๑๔๒๒ , ๐๘ - ๑๙๓๕ - ๗๔๖๙

๖. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นสมุทรปราการ HS1AM สอบ ๗ ต.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๑๓๕๘ / ๑๗ ม.๔ ถ.เทพารักษ์ กม.๑ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐ - ๒๓๘๙ - ๕๕๕๐

๗. สมาคมนักวิทยุสมัคอาสาสมัคร HS1AB สอบ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๗๕๐ คน)
ติดต่อ ๕๑ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. โทร. ๐ - ๒๔๐๘ - ๗๙๘๕ , ๐๙ - ๘๘๓๒ - ๒๕๒๒
บันทึกการเข้า
E20ZSY
Hero Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 2489


คิดดี ทำดี พูดดี (สังคมเลว เพราะคนดีท้อแท้)


เว็บไซต์
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2018, 06:42:53 »

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้ (ฉบับที่ ๒)

อบรมและสอบ 2561 ฉบับที่ ๒

๑. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดน่าน HS5AN อบรมและสอบ ๓ พ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน)
ติดต่อ ๗๐ ม.๓ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  โทร.๐๙ - ๘๘๒๐ - ๖๐๑๗ , ๐๘ - ๖๑๑๗ - ๙๓๑๓

๒. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น HS4AK  อบรมและสอบ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๑๐๒ /๑ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐๙ - ๙๐๙๕ - ๙๕๓๕ , ๐ - ๔๓๒๔ - ๑๔๘๒

๓. สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรี HS7AR อบรมและสอบ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๑ ( ไม่เกิน ๓๐๐ คน )
ติดต่อ ๒๘๓ ม.๔ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี  ติดต่อ ๐๖ - ๒๕๑๖ - ๒๕๖๖
บันทึกการเข้า
HAMSIAM.COM # NO.1 HAM COMMUNITY OF THAILAND
   

พื้นที่โฆษณา ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://www.spy-thai.com/


GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงสนทนาในรถ หรือระบุตำแหน่งรถ สั่งดับเครื่อง
ติดตามรถได้ทั่วไทยโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน / Tel. 086-9455977
 บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  


 
กระโดดไป:  

ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�
ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ� ŧ��ɳ�


Webmaster Earn Money! By Affiliate Program 100% Pay
www.samuismile.com

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2006-2009, Simple Machines
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!